Автор работ: Юлия Харламова-Мордюкова
Drawings by Julia Kharlamova-Mordukova